legislativa

Zákon upravuje zejména vymezení pojmů, vymezení a rozsah služeb, výši záloh za služby a rozúčtování nákladů na služby. Dále řeší problematiku vyúčtování včetně splatnosti přeplatků a nedoplatků.

Metodický pokyn slouží pro snažší porozumění právnímu předpisu, vysvětlení jednotlivých ustanovení a sjednocení jejich výkladu. Jde tedy o návod, jak daný právní předpis uplatňovat v praxi.

Vyhláška je prováděcím předpisem k zákonu 67/2013 Sb. o službách a stanovuje pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. S platností od 1.1.2016 nahrazuje dřívejší vyhlášku 372/2001 Sb.

Metodický pokyn slouží pro snažší porozumění právnímu předpisu, vysvětlení jednotlivých ustanovení a sjednocení jejich výkladu. Jde tedy o návod, jak daný právní předpis uplatňovat v praxi.

Zákon mj. stanovuje povinnost vybavit "každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění" (§ 7 odst. 4 písm. g).

Vyhláška je prováděcím předpisem zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Upravuje zejména pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Mimo jiné také upřesňuje povinnost "vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie" a typy, které je možno použít.

Vyhláška byla s platností od 1.1.2016 zrušena a nahrazena vyhláškou 269/2015 Sb. Zde ji uvádíme kvůli možnosti porovnání s aktuální právní úpravou.